Informacja Nr 2 z dnia 15 sierpnia 2014

Komitetu Założycielskiego niezależnego Samodzielnego Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych OAZA  w Olsztynie.

  

Zatwierdzenie powołania naszego Stowarzyszenia mocno przeciąga się, ponieważ procedura sądowa prowadzona przez Referendarza (Sędziego) Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Olsztynie jest wyjątkowo drobiazgowa i tak:

 

1.  Okazało się, że założycielami Samodzielnego stowarzyszenia ROD

      OAZA w Olsztynie nie jest Komitet Założycielski, tylko wszyscy

      działkowcy biorący udział w podejmowaniu uchwały,  tj. 282 osoby

     (zbieranie 282 podpisów na dokumencie - zajęło 2 tygodnie).

 

2.  Potem Sąd zażądał podpisu tylko 270 osób, to jest tych, którzy głosowali za  

     przyjęciem Uchwały Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2014 w sprawie

     wyodrębnienia się z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ogrodowego

     PZD  oraz powołania niezależnego stowarzyszenia,  które będzie

     prowadziło Rodzinny Ogród Działkowy OAZA w Olsztynie (trzeba

     było znowu skorygować listy,  ponieważ 270 osób są faktycznymi

     założycielami naszego Stowarzyszenia (te  korekty plus pisma

     przewodnie wraz z podpisami 25 osób z Komitetu Założycielskiego

     zajęło dalsze 10 dni (Pani referendarz poszła na urlop).

 

3.  Na początku lipca dowiedzieliśmy się od osób kontrolujących z Urzędu

     Miejskiego - „dokumentację naszego Stowarzyszenia”, że złożona

     w Sądzie dokumentacja o rejestrację Stowarzyszenia ROD OAZA jest

     prawidłowa sporządzona i nie wnoszą żadnych uwag (taką informacje

     otrzymał Sąd).

 

4.  2 sierpnia br. dostaliśmy informacje z Sądu, że jest wszystko w

     porządkuz dokumentacją i statutem stowarzyszenia i w ciągu 2 dni

     powinniśmy uzyskać wpis Samodzielnego Stowarzyszenia ROD OAZA

     do Rejestru Stowarzyszeń.

 

5.  Prawda okazała się inna, ponieważ Pani Referenda (Sędzia) znalazła

     błąd drukarski na 3 stronie statutu stowarzyszenia i wydała zarządzenie

     sądowe,  celem wyjaśnienia i wniesienia poprawki do dokumentu.

 

6.  Wspólnie z mecenasem ponownie złożyliśmy odpowiednie wyjaśnienie i

     poprawiony dokument, który musiał być zaparafowany przez Prezydium

    Walnego Zebrania z dnia 28 marca 2014r. (okres urlopowy spowodował

    złożeno dokumenty po 2 dniach, a nie w dniu następnym), ale w między czasie

    Pani Referenda poszła na urlop.

 

               Drobiazgi, zbieg okoliczności, procedura i sezon urlopowy pracowników sądowych oraz naszych działkowców powoduje przedłużenie rejestracji naszego Stowarzyszenia.  Mamy nadzieję, że po powrocie Pani Referendarz,z urlopu,  na przełomie sierpnia i września nasze Stowarzyszenie zostanie zarejestrowane.

 

W Wydziale KRS Sądu Rejonowego w Olsztynie jest złożonych kilkanaście wniosków z terenu województwa o rejestrację Stowarzyszeń ROD i wszyscy wnioskodawcy mają problemy proceduralne, często dużo poważniejsze niż my. 

 

W kilku przypadkach Sąd nakazał Komitetom Założycielskich Stowarzyszeń ROD powtórzenie Zebrań Działkowców, z uwagi na błędy przy podejmowaniu uchwał i głosowaniach lub powołaniem zebrań oraz na nowo opracowanie dokumentów rejestracyjnych.

 

W imieniu  Komitetu

Założycielskiego Stowarzyszenia

(-)  Wiesław Sobierajski

 

 

Informacja Nr 1 o podejmowanych działaniach z dnia 16.IV.2014

Komitetu Założycielskiego niezależnego Samodzielnego Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych OAZA            w Olsztynie.

 

 a -  w dniu 4 kwietnia 2014 r. do KRS w Sądzie Rejonowym  

       w Olsztynie złożono 2 kpl. dokumentów związanych z

       zarejestrowaniem Samodzielnego Stowarzyszenia ROD OAZA.

 b -  natomiast w dniu 14 kwietnia 2014 r. w OZ PZD w Olsztynie złożono

       1 kpl. dokumentów związanych z zorganizowaniem Zebrania

       Działkowców ROD dotyczącego wyjścia ze struktur Ogólnopolskiego

       Stowarzyszenia Ogrodowego PZD  i powołanie własnego

       Stowarzyszenia.

c.   do OZ PZD w Olsztynie złożono dwa sprawozdania finansowe:

       -  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

       -  za okres od 1 stycznia do 18 stycznia 2014 r.  (ponieważ

          od  19.01.2014 działamy w strukturach Ogólnopolskiego

          Stowarzyszenia Ogrodowego PZD).

d.  ponadto Zarząd ROD i członków Komitetu Założycielskiego czeka  

     jeszcze sporo prac:

      -  przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zebrania sprawozdawczego za

         2013 rok, planowanego na 25 kwietnia br.           (zarząd ROD).

      -  przeprowadzenie bilansu zamknięcia działalności ROD OAZA na 

         moment rejestracji Stowarzyszenia  (zarząd ROD).

      -  rozliczenie finansowe na moment zarejestrowania w KRS naszego 

         Stowarzyszenia  (zarząd ROD).

      -  przejęcie protokółem zdawczo – odbiorczym od OZ PZD w Olsztynie

         majątku, finansów,  dokumentacji, prawa wieczystego użytkowania

         gruntów wraz z  wpisem do księgi wieczystej na rzecz naszego

         Stowarzyszenia (zarząd Stowarzyszenia).

 

             Do czasu podjęcia decyzji KRS, nadal działamy w strukturach Stowarzyszenia PZD i obowiązują nas przepisy PZD tj. Statut PZD i Regulamin ROD (oba dokumenty są na naszej stronie internetowej).

 

Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia ROD OAZA:

  -  zacznie obowiązywać statut Stowarzyszenia przyjęty przez KRS.

  -  przeprowadzone będzie zebranie założycieli Stowarzyszenia (270 osób), na

     którym dokonamy wyboru władz Stowarzyszenia oraz omówimy i

     przyjmiemy nowy „Regulamin ROD”.

 

 Olsztyn, dnia 16.04.2014 r.                               Komitet Założycielski

 

 

Uprawnienia 

Samodzielnego Stowarzyszenia  ROD OAZA

w Olsztynie w zakresie pełnych praw

do dysponowania majątkiem i funduszami ROD

W przypadku wyodrębnienia i powołania samodzielnego Stowarzyszenia zarządzającego naszym ROD oraz zarejestrowania w sądzie rejestrowym:

Czytaj więcej: Samodzielnośći uprawnienia SS ROD

 

HISTORYCZNE  ZEBRANIE  DZIAŁKOWCÓW,

w sprawie powołania niezależnego Stowarzyszenia 

 

        Staliśmy się drugim ogrodem działkowym w województwie, który usamodzielnił się, wychodząc ze struktur PZD i zamierza powołać Samodzielne Stowarzyszenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych OAZA w Olsztynie. 

         Jest to ogromna zasługa wszystkich naszych działkowców, którzy tak masowo poparli uchwałę o wyłączeniu ROD OAZA ze struktur PZD.

Czytaj więcej: HISTORYCZNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW

Dodatkowe informacje